Samenleren in praktijk
Symposium
Matrix
Visie op leren
Laten We Welzijn
Ferme ToGo
LeJo
Studiesucces
Financieel fit
Student aan het woord
Colofon
Deel deze pagina:

 

Samenleren in praktijk


NHL Leerbedrijf

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Geweldige aanvulling op hoger onderwijs

Ze voeren praktijkopdrachten uit. Ze doen onderzoek. Ze zetten zich in voor vaak kwetsbare doelgroepen. Ze leren samenwerken in de praktijk. Ze ontwikkelen zich sneller en weten eerder waarvoor ze kiezen én waarvoor ze een studie volgen.

Dat en meer ontdekken en leren inmiddels honderden eerste-, tweede- en derdejaars studenten MWD, CMV en Pedagogiek door actief te zijn in één van de ruim tien leerbedrijven die de afgelopen twee jaar het levenslicht zagen. Een geweldige aanvulling op het welzijnsonderwijs aan NHL Hogeschool. Temeer omdat ook docenten meedraaien in de praktijk om daar kennis en ervaring te delen en mee te nemen naar de collegebanken.

Als teamleiders zijn wij dan ook reuze trots op zowel onze studenten, docenten als partners in het werkveld. Zij hebben dit experiment gemaakt tot wat het nu is: een volwaardig onderdeel van het curriculum van de welzijnsopleidingen. Bovendien een mooi voorbeeld van hoe hoger onderwijs en werkveld  het nodige voor elkaar kunnen betekenen.

Van experiment naar volwaardig onderdeel curriculum

Eerder lieten we u al kennis maken met de visie en de activiteiten van onze leerbedrijven. Deze keer vertellen we vooral zien wat ze doen. Hoe ze dat doen. En wat het oplevert. Mooi voorbeeld is het symposium Leerbedrijven dat onze studenten eind vorig jaar zelf organiseerden. Het markeerde de afsluiting van het programma Teams aan Zet, waarmee we de kans kregen deze vorm van praktijkonderwijs vorm te geven.

Nu luiden we een nieuwe fase in waarin ze opgenomen worden in het curriculum van de nieuwe opleidingen Social Work en Pedagogiek. Gezien de vele positieve reacties kan het zo maar zijn dat andere studierichtingen ons voorbeeld volgen.

Met deze uitgave bieden we u een blik achter de schermen. Natuurlijk hopen we ook dat u net zo enthousiast wordt over dit concept als wij al zijn. Veel leesplezier.

Namens de teamleiders Social Work en Pedagogiek,

Rian MeerstraSymposium


Zelf ontdekken en doen

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

De theaterzaal zit vol. De podiumlichten flitsen aan. Presentator Douwe Henk Hofman steekt van wal. Als een volleerd gastheer neemt de vierdejaars student MWD het programma van de middag door die in het teken staat van presentaties en workshops die de leerbedrijven in de centrale hal en lokalen aanbieden. “U kunt straks zelf zien en ervaren wat we de afgelopen twee jaar hebben gedaan en geleerd. Maar eerst wil ik een docent, oud-student en jongerenwerker op het podium vragen.”

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Zo geschiedt. Douwe Henk vraagt respectievelijk docent Samira Zoundri, oud-student Abdelhak Zoundri en oud-student en jongerenwerker Arnold Jorna om in enkele woorden hun ervaring met deze vorm van leren in praktijk te vangen. De antwoorden variëren van “een spannend en leerzaam experiment” en “een mooie vorm van kennisdeling” tot een “inspirerende ontdekkingstocht”.

Inspirerende ontdekkingstocht

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Meer doen. Aansluitend mogen ze vertellen wat het werken met leerbedrijven henzelf en/of hun organisatie oplevert. Arnold, die in dit magazine nog uitvoerig aan het woord komt, vertelt dat de jongerenwerkers van Wellzo vooral baat hebben bij de extra inzet. “De leerbedrijven zorgen voor extra handjes waardoor wij meer voor onze jongeren kunnen doen en betekenen. Bovendien brengen ze nieuwe, frisse ideeën in. Dat maakt het voor ons interessant.”

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Interessant en levendig. Oud-student en ervaringsdeskundige Abdelhak Zoundri ziet andere voordelen. “De leerbedrijven maken het onderwijs een stuk interessanter en levendiger. Zelf heb ik me, door als student echt in de praktijk aan de slag te gaan, beter en sneller kunnen ontwikkelen. De ervaring die ik opdeed met organiseren en initiatief nemen, komt me van pas nu ik voor mezelf ben begonnen als adviseur jongerenwerk.”

Ervaring komt me van pas

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Verfrissend. Samira raadt iedere docent aan leerbedrijven te begeleiden. “Ik leer daar veel van. Welke vragen leven er? Hoe pakt beleid in praktijk uit? Waar lopen hulpverleners tegen aan? Hoe ver staat het onderwijs van het werkveld? Ik neem die kennis en ervaring mee in de collegebanken en naar ons team. Heel verfrissend.”

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Proef op de som. Na deze positieve geluiden is het tijd om de proef op de som te nemen. De gasten splitsen zich op voor een bezoek aan meerdere presentaties en workshops. Wij steken ons licht op bij Financieel Fit en StudieSucces, voordat de middag plenair wordt afgesloten met een presentatie over het leren in leerbedrijven.Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Leerbedrijf

Sinds

Toelichting

Studenten

Instelling

Albiet

2012

Dagdeel per week aan de slag in de praktijk en oppakken van concrete vragen en opdrachten.

1e en 2e jaar

Wellzo, Leeuwarden

LeJo

09/2015

Jongerenwerk Leeuwarden

3e jaar (groep)stage

Wellzo

Leeuwarden

S-Teams

09/2015

Hulp aan jongeren die dreigen uit te vallen op het mbo.

3e jaar

Het Buro Saris, Leeuwarden

Statushouders

2016

Samen met studenten van Stenden en Friesland College worden opdrachten en projecten ontwikkeld en uitgevoerd gericht op statushouders in Leeuwarden

1e  en 2e jaars

Wellzo en

Vluchte-

lingenwerk

Kindcentrum Wytgaard

2016

Studenten voeren activiteiten en projecten uit gericht op pedagogische vraagstukken. Studenten zijn actief in de basisschool en de kinderopvang.

2e jaars

Bisschop Möller stichting

Stichting Kinderopvang Friesland

Leerbedrijf Huizum

Buurtcentrum de Vluchtheuvel

2016

Samen met studenten van Stenden en Friesland college wordt er onderzoek gedaan, projecten ontwikkeld en uitgevoerd in co-creatie met buurt, en wijkorganisaties.

1e en 2e jaar

Lectoraat Welzijn Nieuwe Stijl

Sociaal Wijkteam Zuid-West

Laten We Welzijn

09/2015

Intern leerbedrijf en projectbureau.

Projecten o.a.:

  • Studentenblad Laten we Welzijn
  • Project ToGo
  • Financieel Fit
  • Tante in Marokko

1e, 2e, 3e, 4e jaar

NHL Hogeschool

Innovatie Werkplaats

09/2015

Een project waarin ZuidOostZorg met vo, mbo en hbo samenwerkt. Vanuit welzijnsopleiding vooral tweedejaars- studenten betrokken.

1e en 2e jaar

ZuidOostZorg

StudieSucces mbo studenten

2012

Hbo studenten begeleiden en coachen mbo’ers om de doorstroom van het mbo naar het hbo beter te laten verlopen

1e en 2e jaar

ROC Friese Poort

StudieSucces

intern

2014

Studenten begeleiden andere studenten bij studievaardigheden

1e en 2e jaar

NHL Hogeschool

Remix

2011

Dagdeel per week meedraaien en opdrachten oppakken

1e en 2e jaar

Miks Welzijn, Joure

Studententeams Amaryllis

09/2015

Sociale wijkteams in Leeuwarden. Nu vooral derdejaarsstudenten. studenten aan de slag kunnen.

3e jaar

Sociale wijkteams Amaryllis Leeuwarden*Meer leerbedrijven in ontwikkeling. Diversiteit qua doelgroep en thematiek is hierbij aandachtspunt, even als de regionale spreiding en verdeling tussen stad en platteland.


Visie op leren


De wereld verandert en het
onderwijs moet mee

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Waarom leren in leerbedrijven? Die vraag stond centraal in de presentatie waarmee NHL-docent Ankie de Haas het symposium Leerbedrijven afsloot. Het antwoord? De veranderende en complexe samenleving, nieuwe wetgeving én een andere generatie jongeren vragen om een andere kijk op en aanpak van studeren in het hoger welzijnsonderwijs. Of zoals Einstein het ooit zei: ‘We can’t solve our problems with the same thinking we used when we created them.’

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Docente De Haas haalde deze woorden van de wijsgeer aan bij de start van haar presentatie. Volgens haar verandert de samenleving niet alleen, maar wordt ze ook steeds complexer. Als voorbeeld noemde ze onder meer de informatisering en digitalisering waar niet iedereen mee uit de voeten kan. En die ook andere eisen stelt aan de arbeidsmarkt en (zelf)redzaamheid van burgers. Tweedeling in kennis ligt op de loer. Met alle maatschappelijke gevolgen van dien.

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Op retour. Tegelijkertijd is de verzorgingsstaat op haar retour en wordt er meer zelfredzaamheid van burgers gevraagd. Volgens Ankie is er sprake van een grondige verbouwing van het ‘Huis van de sociaal werker’ waarin organisaties nauw moeten samenwerken om hulp, zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de burger te organiseren en de zelfredzaamheid te stimuleren.

Grondig verbouwing 'Huis sociaal werker'

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Generatie Z. Deze ontwikkelingen werpen hun schaduw vooruit op de inrichting van het hoger onderwijs. Bovendien dient een nieuwe generatie studenten, Generatie Z, zich aan. Zij groeien op met digitale technologie, zijn meer global-minded, individualistisch, sociaal bewust en realistisch dan voorgaande generatie(s). Betekent onder meer dat ze anders in het leven en hun studie staan.

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Groei. Het hoger welzijnsonderwijs moet op al deze ontwikkelingen antwoord geven om goed voorbereide professionals af te kunnen leveren. Samenwerking en kennisuitwisseling met het werkveld, zijn daarbij essentieel. Net zo goed als het belangrijk is dat studenten zo vroeg mogelijk aan de praktijk ruiken en weten wat er op de werkvloer en in de samenleving leeft en speelt. Dat is niet alleen goed voor hun motivatie, maar ook hun persoonlijke ontwikkeling en groei. Bovendien sluiten theorie en praktijk beter op elkaar aan wanneer er met multidisciplinaire teams aan praktijkopdrachten wordt gewerkt.

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Vallen en opstaan. Het mooie is volgens De Haas ook dat studenten de ruimte krijgen om met vallen en opstaan te leren. “Ze komen hobbels tegen in de praktijk. Stoten hun neus en leren daar mee omgaan. Waarbij ze altijd kunnen terugvallen op de begeleidende docent die ook binnen het leerbedrijf actief en aanspreekbaar is.”

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Nabootsen. De winst schuilt in vele facetten, waaronder het aanleren van vaardigheden die op school niet na te bootsen zijn. Net zo min als het omgaan met zaken die anders lopen dan verwacht. “Samengevat doen ze niet alleen kennis op in de praktijk, maar moeten ze ook initiatief nemen, lef tonen, leren samenwerken en ervaren ze wat het betekent om binnen een organisatie actief te zijn en naast de cliënt te staan. Stuk voor stuk vaardigheden en ervaringen die ze van pas komen tijdens het vervolg van hun studie en als ze straks aan het werk gaan.”

Op school niet na te bootsen


Laten We Welzijn


Intern leerbedrijf legt de lat hoog

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Een herkenbare, eigen ruimte binnen de hogeschool. Het was een langgekoesterde wens van leerbedrijf Laten We Welzijn. September 2016 werd die wens werkelijkheid. De huislijk ingerichte ruimte, boven de mediatheek, geeft het interne leerbedrijf van de welzijnsopleidingen zijn gewenste smoel. De plek ontpopte zich snel tot ware broedplaats en dat werpt zijn vruchten af. Het aantal betrokken studenten verdubbelde tot ruim vijftig. Het leerbedrijf is populair, mag je stellen. Al komt dat niet alleen door de nieuwe broedplaats.

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Terwijl docenten Claudia Schuurman en Robert Boonstra met trots de nieuwe ruimte tonen, zitten er verdeeld over het lokaal groepjes te typen en te overleggen. Het is een komen en gaan van studenten. Een zoete, georganiseerde inval.

“Think global, act local”

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Nieuwe projecten. “Ze werken hier aan projecten die ze al dan niet zelf bedacht hebben”, vertelt Robert. “Het is prachtig om te zien hoe die ontstaan. Zoals onlangs, toen een student met enthousiaste stem een idee opperde, anderen daarop inhaakten en een docent aanvulde vanuit VAK-inhoudelijke (Vaardigheden, Attitude, Kennis, red.) hoek. Een nieuw project was geboren. Of een groep meiden met Marokkaanse roots, die met volle overgave invulling geeft aan een project voor kansarme weduwen. Mooi hoe betrokken zij zijn.”

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Van onderop. “Heel bewust laten we projecten ‘van onderop’ ontstaan. Dat motiveert en vergroot de betrokkenheid. De studenten zijn heel vrij in het bedenken van ‘hun’ project”, gaat Claudia verder. “Voorwaarde is wel dat ze inspelen op een wezenlijk vraagstuk in het sociaal domein. En dat competenties ingebed kunnen worden. Maar anders dan voorheen is er eerst het idee, en daarna de competenties. De studenten onderbouwen die competenties in een uitgewerkt projectvoorstel. Vervolgens schaven ze dat bij na feedback van de docent, die vooral de VAK-inhoudelijke invalshoek bewaakt. Na goedkeuring start het project. De resultaten presenteren ze uiteindelijk. Bijvoorbeeld in een life assessment voor docenten en eventueel mensen uit het werkveld.”

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Focus. Momenteel loopt er een tiental projecten, weet Robert te vertellen. Uiteenlopend van een ‘Voedselbank on tour’ en het helpen van medestudenten naar ‘Studiesucces’, tot projecten met gevangenen, kunst en fietsen. Maar ook internationale initiatieven als ‘Tante in Marokko’ en ‘Ferme ToGo’ zijn vruchten van het leerbedrijf. Vrijwel alle projecten richten zich op groepen met maatschappelijke achterstand. ‘Think global, act local’ is het credo. “Oftewel oog hebben voor brede maatschappelijke ontwikkelingen, maar interventies richten op bevordering van het welzijn van de lokale gemeenschap. Daarmee leggen we de lat hoog”, aldus Robert.

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Oproep. Om de projecten de gewenste body te geven, zoekt Laten We Welzijn de samenwerking met andere opleidingen. Mooi voorbeeld waarin die ambitie al gestalte krijgt is Ferme ToGo. “Maar we willen graag met meer opleidingen samenwerken. Neem CMD, Communicatie of de Thorbecke Academie. Bij deze een oproep!” knipoogt Robert.

“Vanuit een vertrouwde omgeving de praktijk ontdekken.”

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Geschiktheid. Intussen is de ruimte, op enkele plekken na, gevuld. Tijd om plaats te maken en dus voor de slotvraag. “Of iedere student geschikt is voor een project van Laten We Welzijn? Uiteraard is iedereen welkom”, zegt Claudia, “maar het vraagt wel om een ondernemende, onderzoekende en zelfstandige houding. Intrinsieke motivatie dus. Heb je dat, dan is dit een fantastische manier om vanuit een vertrouwde omgeving nieuwe perspectieven op de praktijk te ontdekken.”Ferme ToGo


Van Leeuwarden tot Togo

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Ferme ToGo, oftewel ‘boerderij Togo’, is één van de internationale projecten van leerbedrijf Laten We Welzijn. Ankie de Haas, docent, oprichter en aanjager van het project.

“Ieder project binnen het leerbedrijf heeft een duidelijke sleutelfiguur, iemand met volledig ‘commitment’ aan een project. Hier zijn dat er eigenlijk twee: mijn man Pierre en ik. Hij komt uit Togo, een vergeten land met een roerig verleden. Pierre woont inmiddels in Nederland maar probeert zo vaak mogelijk terug te gaan. Vanuit Nederland wilden we iets doen voor de community daar, iets dat ertoe doet,” legt Ankie vastberaden uit.

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Boerderij. Voor Pierre en Ankie startte het project in 2011, toen ze een stuk grond in het Togolese Tsévié kochten. Vanuit hun gezamenlijke droom om de jeugd van het land een toekomst te bieden, hun liefde voor landbouw en respect voor de natuur, bouwden zij een boerderij. “We hebben sindsdien al veel bereikt. We spraken met de koning van het dorp over onze plannen. Bouwden verblijven voor varkens en geiten. En legden akkers, een waterput en een waterreservoir aan.”

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Vijf gezinnen. Inmiddels leven vijf gezinnen van de boerderij en blijft de kennis die er gedeeld wordt, zich verspreiden. “Vooral met dank aan onze nieuwe hulp op de boerderij: Kofi. Hij heeft landbouw en veeteelt gestudeerd en leert bewoners hoe je biologische landbouw bedrijft. Dit weerhoudt ze ervan naar de stad te trekken.”

“We spraken met de koning van het dorp over onze plannen”

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Hulp van NHL. September 2015 raakte NHL Hogeschool betrokken bij het project. “We besloten om meer hulp te zoeken voor het bereiken van ons doel: de dorpsbewoners via educatie helpen zelf hun toekomst te bouwen. Begin 2016 hebben we een stichting opgericht. Daardoor kan Ferme ToGo nu als project van het leerbedrijf dienen.”

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Educatieverblijf. Niet alleen welzijnstudenten zijn bij het project betrokken. Ook de kennis binnen andere NHL-opleidingen wordt benut. “Zo ontwikkelden eerstejaars studenten Elektrotechniek een compleet plan voor zonne-energie, zodat de boerderij zelfvoorzienend kan worden. Studenten Bouwkunde maakten op hun beurt drie prachtige ontwerpen voor een educatieverblijf dat we bij de boerderij willen bouwen. Hier kunnen onze studenten tijdens hun trip naar Togo verblijven, maar ook studenten van de universiteiten van Lomé.”

In april gaan tien studenten voor twee weken naar het Afrikaanse land. Daar zullen ze, samen met lokale studenten, een toneelproject opstarten waarin ‘dromen’ centraal staat. Ook geven ze een workshop emancipatie.LeJo


Interview Wellzo Jongerenwerkers

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Eén ochtend in de week komen ze bij elkaar om ervaringen te delen en projecten op te pakken. Een ouderejaars leidt de bijeenkomst, al dan niet bijgestaan door een docent. Leerbedrijf LeJo telt inmiddels zo’n vijfentwintig studenten. Van diverse pluimage. Onder hen veel derdejaars NHL’ers die bij WELLZO Jongerenwerk stage lopen. “Wij zijn enthousiast over dit concept. Zowel studenten, docenten als het stagebedrijf leren en profiteren hier van. Wat wil je meer.”

Wij zijn jongerenwerkers Arnold Jorna (29) en Alef Sies (34). Beide oud studenten vertellen graag meer over leerbedrijf LeJo dat medio 2015 het levenslicht zag. “Vorig studiejaar was het een testjaar”, vertelt Arnold die eerder met docenten bedacht hoe de welzijnsopleidingen en het Leeuwarder jongerenwerk elkaar meer konden versterken.

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Afhankelijk. Tot dan waren stagiaires één op één verbonden aan een vaste jongerenwerker. “Prima, maar niet altijd handig”, aldus Alef. “De stagiair is dan compleet afhankelijk van de bezigheden van de jongerenwerker. Andersom kostte de één op één begeleiding verhoudingsgewijs veel tijd. De nieuwe invulling is daarom voor iedereen beter.”

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Mix. Binnen LeJo kunnen studenten, naast hun stage, samen activiteiten en projecten oppakken en taken verdelen. “Ze zijn dus minder afhankelijk van de jongerenwerker die overigens wel verantwoordelijk blijft voor de begeleiding”, aldus Arnold. “Van dat samenwerken en afstemmen met medestudenten leren ze bovendien veel. Helemaal omdat het leerbedrijf bestaat uit mix van mbo’ers en hbo’ers van verschillende leeftijden, met verschillende bagage.”

Mix van mbo'ers en hbo'ers is leerzaam

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Haantjes. Tijdens de wekelijkse sessies aan het Zuidvliet, de thuishaven van WELLZO, gaat het er soms heftig aan toe. Alef: “Ga maar na als ruim twintig man met elkaar moeten overleggen en samenwerken. Mooi om te zien. Een ervaren stagiair zit de bijeenkomsten voor. Van die sessies steekt iedereen wat op. De haantjes leren luisteren en de meer ingetogen studenten worden gestimuleerd om hun zegje te doen. Mbo’ers en hbo’ers leren ook weer van elkaar. De eersten zijn vaak minder terughoudend en willen direct de handen uit de mouwen steken. De hbo’ers hebben meer de neiging om te wikken en wegen voor ze in actie komen. Ze vullen elkaar mooi aan.”

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Fris. Arnold en Alef zijn bij toerbeurt aanwezig op bijeenkomsten. Ze vinden dat leuk en krijgen de nodige input van de youngsters. “Ze kijken fris tegen zaken aan, zorgen voor energie en nemen nieuwe inzichten mee uit de schoolbanken. Soms voel ik me al een oude knakker”, glimlacht Alef.

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Betrokken. Dat de docenten aanwezig zijn heeft ook voordelen. “Ze raken meer betrokken bij de stage, student en het werkveld. Wat ze ervaren, nemen ze weer mee naar het onderwijs. Hun aanwezigheid en begeleiding op de werkplek ontlast ons ook. Bovendien hebben we zo veel vaker en intensiever contact met de stagedocenten, zodat we makkelijker kunnen afstemmen.”

Intensiever contact met docenten

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Leerpunten. Alleen maar positieve geluiden? “Zou je zeggen. Maar natuurlijk valt er ook wel iets te verbeteren. Uit de eerstejaars evaluatie bleek bijvoorbeeld dat we gezamenlijke projecten scherper moeten afbakenen en de taken beter moeten verdelen. Dat is nog niet zo eenvoudig. Alle studenten zijn ook druk met hun stage. Bovendien lopen de mbo’ers korter en minder dagen in de week mee. Dat is lastig plannen en verdelen. Desalniettemin proberen we dit samen met de docentbegeleiders beter te organiseren.”

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Animo. LeJo heeft niet te klagen heeft over belangstelling. “De mond-tot- mond reclame doet haar werk”, aldus Arnold. “En waar we eerst vooral CMV’ers trokken, lopen nu ook studenten van MWD, SPH en Pedagogiek mee. Niet zo vreemd, want als jongerenwerker kom je op vele plekken en met veel netwerkpartners in aanraking. We kunnen een stage vaak ook zo organiseren dat die mooi aansluit bij de interesse van de student. En wat je bij ons ook doet, je leert altijd om er op uit te trekken en contact te maken. Leerzaam in een tijd waarin hulpverleners de boer op moeten. Wij doen niet anders.”Studiesucces


Voor studenten, door studenten

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Studeren op hbo-niveau is niet zomaar wat. Naast een zeker denkniveau, vraagt het allerlei vaardigheden. En hoe weet je of een hbo-opleiding bij je past? Leerbedrijf Studiesucces biedt de helpende hand. Voor studenten, door studenten. En zowel binnen als buiten de hogeschool.  

Studiesucces kent een interne en externe tak. Binnen de muren helpen studenten van de welzijnsopleidingen andere NHL’ers met het aanleren van studievaardigheden. Studenten in de externe groep begeleiden en coachen mbo’ers die (mogelijk) naar het hbo willen.

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Wereld die hbo heet. Tweedejaars Pedagogiek-studente Janna helpt mbo’ers. Zeven weken lang geeft ze elke vrijdag les op het Friese Poort in Dokkum. In twee uren neemt ze studenten Onderwijsassistent mee in een wereld die hbo heet. “De les is helemaal ingericht zoals op het hbo. En de stof die we behandelen gaat over studeren aan het hbo. We laten boeken zien, kijken video’s van colleges, leren goede bronvermeldingen maken, SMART-doelen formuleren en geven natuurlijk studiewerk voor thuis mee”, aldus Janna, die haar lessen zo interactief mogelijk maakt. “We doen veel gezamenlijke opdrachten en proberen zo uitnodigend mogelijk les te geven. Daarbij oefenen we (Janna en medestudent, red.) verschillende gesprekstechnieken. Heel leerzaam.”

Uitnodigende lessen

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Omgaan met weerstand. Janna heeft een hele leuke groep, maar stuit soms ook op weerstand. “Sommigen doen hun huiswerk niet. Uitdaging is ook om interactie te krijgen. Verder is er een student die absoluut niet naar het hbo wil, maar de les wel moet volgen. Dit soort zaken bespreek ik met andere ‘externen’ tijdens onze meeting, elke dinsdag op de NHL. Dan schuift er ook een docent aan. We delen ervaringen, bedenken oplossingen en bespreken de voortgang van onze p-taken.”

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Hbo-vaardigheden. Marlon (MWD) en Sjoukje (Pedagogiek) zijn derdejaars studenten en collega’s bij Studiesucces intern. Ze helpen NHL’ers met het aanleren van vaardigheden die het hbo vraagt. “Denk aan goed en haalbaar plannen, effectief leren en bijvoorbeeld verslagen schrijven. Elke dinsdag en donderdag helpen we medestudenten tijdens inloopspreekuren. En daarbuiten op afspraak”, aldus Sjoukje. Hoewel Studiesucces er is voor alle studenten, komt het merendeel (nog) van de welzijnstudies.

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Prioriteiten. Marlon begeleidt momenteel een tweedejaars student die moeite heeft met plannen. “Hoe meer het werk zich opstapelt, hoe langer hij het uitstelt. Ik leer hem prioriteiten stellen, realistisch plannen en werken in kleine stappen. Ook probeer ik zijn angst om te falen weg te nemen. Faalangst is natuurlijk niet altijd het probleem. Sommige studenten hebben bijvoorbeeld een sociale stoornis, anderen hebben gewoon een stok achter de deur nodig. Ook die kunnen wij voor ze zijn.”

Stok achter de deur

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Professionaliseren. Waar de meeste studenten als ‘peerleader’ hun tweedejaars p-taken halen bij Studiesucces, doet Marlon er zijn derdejaars stage. Naast hulpverlener is hij coördinator. Hij zorgt dat studenten en student-hulpverleners gekoppeld worden en dat het leerbedrijf verder professionaliseert. Zo ontwikkelde hij een ‘Studiesucces Stappenkaart voor oplossingsgericht werken’. Deze geeft de hulpverleners houvast in hun contact met studenten. Ook maakt hij stencils met praktische tips bij de meest voorkomende studiehindernissen.

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Succes! Janna, Sjoukje en Marlon hebben het zichtbaar naar hun zin bij het leerbedrijf. “Je leert gewoon heel veel in de praktijk. En het is echter en leuker”, aldus Janna. Marlon beaamt dat: “Ik leer gespreksmethodes inzetten, maar doe ook ervaring op met aansturen en coachen. Zowel van hulpbehoevende studenten als collega’s binnen het leerbedrijf. Ja, Studiesucces is inmiddels echt een organisatie. Een organisatie met succes.”Financieel fit


Financieel fitte studenten

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Wat heeft een varken met iemands financiële beslommeringen gemeen? Vraag het de studenten van Financieel Fit. Tijdens hun workshop leggen ze het haarfijn uit. Ze laten je een varken tekenen en bepalen aan de hand van de pennenstreken hoe jij in het leven staat. Op de bovenkant van het vel? Dan ben je positief ingesteld. Weinig details? Dan ben je emotioneel, naïef en neem je veel risico. Kijkt ’t varken je aan? Dan ben je recht voor z’n raap.

Een geinige start van een workshop waarin vier studenten van het leerbedrijf Laten We Welzijn met de deelnemers op zoek gaan naar hun kernwaarden, valkuilen, allergieën en uitdagingen. Uit deze grootheden kunnen ze een karakter destilleren. En belangrijker: weten ze hoe de persoon in kwestie het beste begeleid kan worden om financieel orde op zaken te stellen.

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Maatwerk. De behoefte aan een meer op het individu toegespitste schuldhulpverlening is groot, vertelt begeleider Wopke van der Zee van Adviesburo Juntar: “Alleen al zo’n 140.000 Nederlandse studenten hebben ’t financieel moeilijk. Op NHL Hogeschool gaat 15% van de vragen die decanen krijgen over geldzaken. En zo zijn er natuurlijk veel meer mensen die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen.”

Eindjes aan elkaar knopen

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Weerstand. Mensen met financiële malheur, zijn het meest geholpen bij een aanpak die bij hen past en die hen helpt om de eigen financiën op orde te krijgen en houden. En niet, zoals nu veel gebeurt, met een standaard aanpak waarbij iemand bij de hand wordt genomen. “Dat past niet altijd, kan op weerstand stuiten en lost vaak niet de achterliggende problemen op”, aldus de studenten.

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Testen. Financieel Fit beoogt eerst helder te krijgen wie de hulpverlener voor zich heeft. De studenten laten een vragenlijst invullen waarmee ze iemands situatie, eigenschappen en drijfveren in kaart brengen. Ze testen de methodiek onder medestudenten die bij hen kunnen aankloppen. Voor de zomer willen ze tientallen NHL’ers financieel fit hebben verklaard. Op termijn moet de hogeschool de financieel fitste studenten van Nederland onderdak bieden, laten ze weten.

Financieel fitste studenten van het land

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Online tool. De studenten leren veel van hun opdracht. “We doen onderzoek, ontwikkelen een methodiek, leren gesprekken voeren en adviseren. Wat wil je meer.” Beoogt eindresultaat is het ontwikkelen van een online tool waarmee schuldhulpverleners snel de meest geschikte, individuele aanpak kunnen achterhalen.

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Meer weten over Financieel Fit? Als student je financiën op orde krijgen en houden? Meedoen aan de pilot? Neem gerust contact op met de studenten van het leerbedrijf. Dan kan per mail of door maandag aan te kloppen bij lokaal D1.017.Student aan het woord


Een dag meelopen met ‘team
pedagogiek’ in Wytgaard

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Miranda (22) is tweedejaars student Pedagogiek. Een dag in de week verruilt ze haar studie- en woonplaats Leeuwarden voor het dorpje Wytgaard. Ze leert en werkt er met zeven studiegenoten bij Kindcentrum Wytgaard, een leeromgeving voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Miranda neemt ons mee tijdens haar werkdag bij het kersverse leerbedrijf van de welzijnsopleidingen.

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

8.45 uur: dagstart. Als de kinderen in de klas zitten, beginnen Miranda, Leanne, Darja, Froukje, Meriëm, Rianna, Cornelia en Kimberley aan de dagstart in hun eigen lokaal. De meiden hebben in duo’s verschillende klassen onder hun hoede. Ze vertellen over ontwikkelingen en hun plannen voor vandaag.

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Signaleren. Miranda en Rianna werken binnen groep 3, 4 en 5. Ze hebben een signalerende en adviserende taak in de klas. Vanuit die rol hebben ze bijvoorbeeld een lesvorm ontwikkeld waardoor kinderen het leuker vinden om te lezen: leesmandjes. In groepjes van vier krijgen ze een mandje met tijdschriften die aansluiten op hun niveau en interesse. Ze lezen en voeren opdrachtjes uit, die de studenten op hun beurt met pedagogisch oog observeren.

Leesmandjes maken lezen aantrekkelijker

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Cool. Een andere, lerende spelvorm die regelmatig voorbij komt, is KikkerBeCool. Een spannend bordspel waarbij leerlingen praten over sociale vaardigheden, goede manieren, opkomen voor jezelf en omgaan met pesten.

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

10.15 uur: individuele gesprekken. Naast aandacht voor de groep, geven de studenten persoonlijke begeleiding aan leerlingen die extra aandacht kunnen gebruiken. Voor de koffiepauze heeft Miranda haar wekelijkse gesprek met Hessel, een hoogbegaafde leerling uit groep 4. Dankzij haar observaties in de klas, maar vooral ook op het schoolplein, weet ze inmiddels dat Hessel moeilijk tegen zijn verlies kan. “Dat heeft te maken met zijn sociaal emotionele vaardigheden”, legt ze uit. “In gesprekken, spelvormen en bijvoorbeeld door het maken van een sociogram leer ik Hessel steeds beter begrijpen. Dus kan ik hem ook steeds beter helpen.”

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Lijntjes. Rianna begeleidt Marieke. Een keurig meisje die altijd netjes binnen de lijntjes kleurt. Letterlijk en figuurlijk. “Rianna en ik bereiden samen de wekelijkse activiteiten en gesprekken voor. Dat doen we in overleg met onze interne begeleider en met de ouders. Rianna helpt Marieke om meer te durven, haar meer zelfvertrouwen te geven.”

Meer zelfvertrouwen krijgen

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

12.00 uur: ‘pauze’. Tijd voor de middagpauze, maar niet voor de studenten. “Als pleinwacht kun je heel goed het gedrag van de kinderen observeren”, aldus Miranda, die vertelt dat de school een eigen methode heeft om ruzies op te lossen. “We geven ruziënde leerlingen opdracht om met elkaar te praten, waardoor ze elkaars boosheid kunnen begrijpen en de ruzie sneller oplost.”

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

12.30 uur: overleg. ’s Middags staat het vaste overleg met Gerda Minke Adema op het programma. Zij is docent Pedagogiek en begeleidt de dames vanuit NHL Hogeschool. Samen bespreken ze situaties, vragen, de voortgang van hun onderzoeken en de pedagogische en theoretische kaders die daarbij horen. Als Gerda Minke weer richting Leeuwarden vertrekt, gaan de studenten werken aan hun verslag van de dag. Met de leerkracht bespreken ze de uitgevoerde opdrachten.

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

14.15 uur: kookles. De kinderen gaan naar huis, maar Miranda nog niet. Ze gaat zo kookles geven aan kinderen van de naschoolse opvang. Om daarna nog de activiteiten voor Sinterklaas en kerst door te nemen. Leuk!

Interactie met begeleider belangrijk

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

16.30 uur: huiswaarts. Aan het eind van de middag keert ‘team pedagogiek’ met een berg aan nieuwe ervaringen huiswaarts. Tot volgende week!

Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

Kindcentrum Wytgaard is een samenwerking tussen de Teake Jan Roordaschool (Bisschop Möller Stichting) en kinderopvang De Lytse Twirre (Stichting Kinderopvang Friesland). Er wordt gewerkt vanuit één visie en één team. Kleinschaligheid, rust en ruimte zijn de pijlers van het centrum.


Motiverend, leerzaam en nuttig voor alle partijen

COLOFON

Dit is een uitgave van het Project Leerbedrijven Welzijnsopleiding van NHL Hogeschool over de activiteiten van de leerbedrijven, cq. ateliers in het sociale domein. Met dank aan de medewerking van studenten, docenten en stagebedrijven.

Info en contact
Meer weten over de leerbedrijven? Belangstelling voor deelname? Vragen over de activiteiten en mogelijkheden? Neem contact op met:

E. leerbedrijven@nhl.nl

Coördinatie
Frits Sieswerda, projectleider leerbedrijven Welzijnsopleiding, NHL Hogeschool

Concept en redactie
Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar

Ontwerp, productie
TWonline

Fotografie
o.a. Friso Bruins, NHL Hogeschool

 

© twonline.nl
Januari 2017

Disclaimer
Bij de totstandkoming van deze uitgave is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desalniettemin kan de uitgever geen verantwoordelijkheid nemen of aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk verkeerde informatie.